Všeobecné obchodní podmínky

Komínky – Well Organized Home®

Milí návštěvníci webových stránek www.kominky.cz a uživatelé služeb a produktů

prodávaných prostřednictvím těchto stránek. V těchto všeobecných obchodních podmínkách najdete všechny důležité informace, jak bude naše spolupráce probíhat, jaká jsou práva a povinnost obou stran zúčastněných. Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte produkty a služby. Děkuji za pečlivé přečtení.

Poskytovatel je:

Nicol Dunčko, IČ: 09349111, Sídlo: Náchodská 447, 541 03  Trutnov

E-mail: nika@kominky.cz, TEL: +420737300613, Web: www.kominky.cz

(dále jen „Poskytovatel“)

Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu města Trutnov.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla a na uvedeném emailu jsem k dispozici pro běžnou komunikaci a případné vyřizování podmětů a reklamací.

Zákazník je:

Každý, kdo má zájem nebo uzavře smlouvu s poskytovatelem o poskytnutí služeb, anebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Zákazníkem může být fyzická osoba nepodnikatel, ale také fyzická osoba podnikatel či právnická osoba.

Zákazník je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto všeobecných obchodních podmínkách. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky a stvrzuje, že se s nimi souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou také zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.

Digitální produkt je:

Jedná se o všechny služby a produkty v elektronické podobě. Mohou to být E-Booky, videa, online kurzy, případně online konzultace.

Předmět koupě:

Je služba či produkt duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora).

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, online služeb a produktů, mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.kominky.cz (dále také jen „web“ anebo „služby“).
 2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a jejím Zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 4. V případě, uvede-li Zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.
 5. V případě, neuvede-li Zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 6. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

Objednávka a uzavření smlouvy​

 1. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů, včetně předběžných cen jednotlivých služeb. Každá služba bude naceněna dle individuálních požadavků, podmínek stavu domácnosti před organizací apod. Netýká se online kurzů. U online kurzů bude na webu uvedeno, pro koho je produkt vhodný, kde ho nakoupíte, co je jeho obsahem, jak dlouho trvá a kdy kurz začíná.
 1. Pro objednání Zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 2. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na příslušnou volbu. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky Zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele či tyto obchodní podmínky.
 4. V případě, že ze strany Zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.
 5. Aby mohl Zákazník čerpat digitální služby a produkty (online kurzy), vytvoří Poskytovatel za tímto účelem pro Zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
 6. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, e-booků a některých vzdělávacích akcí) Poskytovatel bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne Zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany Zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.
 1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele Zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení Zákazníkovi.
 2. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

Cena a platební podmínky​

 1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.
 2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 14 dnů). Výslovně upozorňujeme, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 5 dnů před konáním této události.
 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
 4. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet Zákazníkovi.

 

 Dodací podmínky​

 1. Při koupi digitálního produktu v pdf, videa nebo audia bude digitální obsah v příslušném formátu dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail, který Zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání e-booku činí 3 dny po zaplacení.
 2. Při koupi on-line kurzu bude Zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na email, který uvedl Zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, bude-li kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou Zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu.
 1. Při koupi služby či produktu, jehož dodání je vázáno k určitému datumu uvedenému v popisu produktu, bude produkt dodán v tomto datu.
 2. Při koupi služby či produktu, který se neváže ke konkrétnímu datumu, bude produkt dodán po zaplacení kupní ceny bez zbytečného odkladu.
 3. Dodací lhůta závisí na zvoleném způsobu platby a typu produktu. Pokud je platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů, tedy poté, kdy bude platba připsána na běžný bankovní účet uvedený v objednávce. U platby online platební kartou, bude produkt dodán obratem po provedení platby.
 4. Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka je oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce, např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. To vše se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit Zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akci či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatele, pokud Zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá Zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

Reklamační podmínky​

 1. Je-li zakoupeným produktem služba (online kurz, e-book, vzdělávací akce), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
 2. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: nika@kominky.cz

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem zpracovávány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č.101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Zákazníka neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
 3. Poskytovatel umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných Zákazníků využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 4. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Zákazník aktivně vyžádá, a to jen do doby, než je Zákazník Poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit.
 5. Toto sdělení Zákazník může učinit elektronickou podobou na adresu: nika@kominky.cz.

Závěrečná ustanovení​

 1. Poskytovatel poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá Zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.
 2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatel či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”
 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 7. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.
 8. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1.2. 2023

mesicnik mobil

Měsíčník Komínky

Tipy, články, novinky. Jak zorganizovat a vylepšit Váš domov.

Organizace Vašeho domova